Общ Английски

Общ Английски

Cambridge English: Key (KET)

KET отговаря на ниво A2 по Общоевропейската езикова рамка. Сертификатът e с безсрочна валидност и удостоверява, че владеете английския език писмено и говоримо на основно ниво. Познанията на това ниво включват умения да представим себе си, да задаваме основни въпроси и да комуникираме в ежедневни ситуации.

Изпитът се състои от 3 части:

 1. Reading and Writing (четене с разбиране и писане) – 1 час и 10 минути
 2. Listening (слушане с разбиране) – 30 минути
 3. Speaking (говорене) – 8 – 10 минути (Кандидатите полагат устния изпит с друг кандидат или в група от трима.)

KETfS следва същия формат и има същата трудност като KET, но е подходящ предимно за ученици, тъй като темите са съобразени с тяхната възраст.

Списък с дати и цени за явяване на KET в Изпитен център Максимум

Cambridge English: Preliminary (PET)

PET отговаря на ниво B1 по Общоевропейската езикова рамка. Сертификатът удостоверява, че може да четете несложни текстове от статии, учебници и да водите кореспонденция на английски език. Комуникацията включва разговори на ежедневна тематика и умения да изразите своите мнения и чувства. PET е признат от много работодатели и образователни институции като доказателство, че владеете езика на средно ниво. Широкото му признание в бизнес средите по света и безсрочната му валидност увеличават Вашите перспективи за намирането на по-добра работа и за пътуване по света. Успешното полагане на изпита е значима стъпка към по-високите нива и изпити: FCE и CAE.

Изпитът се състои от 3 части:

 1. Reading and Writing (четене с разбиране и писане) – 1 час и 30 минути
 2. Listening (слушане с разбиране) – 30 минути
 3. Speaking (говорене) – 10 – 12 минути (Кандидатите полагат устния изпит с друг кандидат или в група от трима.)

PETfS следва същия формат и има същата трудност като PET, но е подходящ предимно за ученици, тъй като темите са съобразени с тяхната възраст.

Списък с дати и цени за явяване на PET в Изпитен център Максимум

Cambridge English: First (FCE)

За първи път изпитът се предлага през 1939, следват помени във формата на изпита през 2008 и последно през 2015. FCE отговаря на ниво B2 по Общоевропейската езикова рамка. Това е най-популярната квалификация към Университета на Кеймбридж. Насочена е към учащи, чиито цели са да започнат работа в англоговоряща среда или да се обучават на ниво Upper-Intermediate (високо средно) в подготвителни курсове на обучение в британски университети (foundation and pathway courses) – едногодишно обучение, което е стъпка към бакалавърската степен.

Кандидатът, решил да се яви на изпит за FCE, е необходимо да общува гладко и свободно на английски език, да може да разбира сравнително сложни абстрактни и конкретни теми и текстове, лекции, предавания по телевизията и филми. Езиковите му умения включват и генериране на текст по широк кръг от теми и водене на кореспонденция на високо ниво.

Изпитът се състои от 4 части:

 1. Reading and Use of English (четене с разбиране и употреба на език) – 1 час и 15 минути
 2. Writing (писане) – 1 час и 20 минути
 3. Listening (слушане с разбиране) – 40 минути
 4. Speaking (говорене) – 14 минути (Кандидатите полагат устния изпит с друг кандидат или в група от трима.)

FCEfS следва същия формат и има същата трудност като FCE, но е подходящ предимно за ученици, тъй като темите са съобразени с тяхната възраст.

За повече информация за списъка с университети и работодатели по света, признаващи FCE, посетете официалната уебстраница на изпитите на Кеймбридж:

http://www.cambridgeenglish.org/why-choose-us/global-recognition/

Училища Максимум предлагат специализирани курсове за изпита FCE. Подготовката включва 120 учебни часа, като обучението се провежда от висококвалифицирани преподаватели и включва работа с учебна литература, която изцяло следва формата на изпита. В учебната програма влиза и пробен изпит с цел проследяването на напредъка на учащия в овладяването на езика и съвети за явяването му на реалния изпит.

Кандидатите могат да избират между хартиен и компютърен формат на изпита.

Списък с дати и цени за явяване на FCE в Изпитен център Максимум

Cambridge English: Advanced (CAE)

За първи път изпитът се предлага през 1991, като следват промени във формата съответно през 2008 и 2015. CAE съответства на ниво C1 по Общоевропейската езикова рамка (ниво за напреднали). Насочен е към учащи, чиито цели са обучение във висшите учебни заведения по света и добро професионално развитие в престижни международни компании. CAE е признат от повече от 4000 организации и работодатели по целия свят като надеждно доказателство за владеене на английския език на изключително високо ниво. При успешно взет изпит Вашето ниво на английски език показва, че може да се справите с академичния си курс на обучение, да разбирате сложни текстове в различни източници на информация, да водите разнообразна кореспонденция и да общувате свободно в англоговоряща среда.

Изпитът се състои от 4 части:

 1. Reading and Use of English (четене с разбиране и употреба на език) – 1 час и 30 минути
 2. Writing (писане) – 1 час и 30 минути
 3. Listening (слушане с разбиране) – 40 минути
 4. Speaking (говорене) – 15 минути (Кандидатите полагат устния изпит с друг кандидат или в група от трима.)

За повече информация за списъка с университети и работодатели по света, признаващи CAE, посетете официалната уебстраница на изпитите на Кеймбридж:

www.cambridgeenglish.org/why-cambridge- english/global-recognition

Училища Максимум предлагат специализирани курсове за изпита CAE.

Подготовката включва 150 учебни часа, като обучението се провежда от висококвалифицирани преподаватели и включва работа с учебна литература, която изцяло следва формата на изпита. В учебната програма влиза и пробен изпит с цел проследяването на напредъка на учащия в овладяването на езика и съвети за явяването му на реалния изпит.

Кандидатите могат да избират между хартиен и компютърен формат на изпита.

Списък с дати и цени за явяване на CAE в Изпитен център Максимум

Cambridge English: Proficiency (CPE)

CPE е най-високото ниво от изпитите на Кеймбридж, съответстващо на C2 от Общоевропейската езикова рамка. За първи път изпитът е въведен през 1913, следват промени във формата през 1975, 1984, 2002 г. и последно – през 2013 г.. CPE е насочен към учащи, които искат да се обучават в университети в чужбина за придобиването на бакалавърска квалификационна степен, както и към тези, чиито високи цели включват магистърски и докторантски програми. Успешно положилите изпита имат възможност да разбират лекции на английски език, да участват в семинари и изследователски проекти. За да придобиете ниво C2, е необходимо да разбирате почти всичко в сложни академични текстове, да водите кореспонденция на висок стил и да обсъждате сложни теми.

Изпитът се състои от 4 части:

 1. Reading and Use of English (четене с разбиране и употреба на език) – 1 час и 30 минути
 2. Writing (писане) – 1 час и 30 минути
 3. Listening (слушане с разбиране) – 40 минути
 4. Speaking (говорене) – 16 минути (Кандидатите полагат устния изпит с друг кандидат или в група от трима.)

За повече информация за списъка с университети и работодатели по света, признаващи CPE, посетете официалната уебстраница на изпитите на Кеймбридж:

www.cambridgeenglish.org/why-cambridge- english/global-recognition

Училища Максимум предлагат специализирани курсове за изпита CPE. Подготовката включва 150 учебни часа, като обучението се провежда от висококвалифицирани преподаватели и включва работа с учебна литература, която изцяло следва формата на изпита. В учебната програма влиза и пробен изпит с цел проследяването на напредъка на учащия в овладяването на езика и съвети за явяването му на реалния изпит.

Кандидатите могат да избират между хартиен и компютърен формат на изпита.

Списък с дати и цени за явяване на Proficiency CPE в Изпитен център Максимум

 

Контакти

Пловдив - ул. Цар Асен 10

  • dummy+359 88 214 5345

София - ул. "Солунска" 8

Бюлетин

Бъдете винаги информирани относно важни събития и оферти!

Search